عشق = مادر
 

دلم برای زمین، تنگ

دلم برای زمان، تنگ

برای حال و همیشه

برای کل جهان، تنگ

دلم برای هوا، تنگ

برای چهچه ها تنگ

بلند ه قهقه ها تنگ

دلم برای خط، تنگ

برای راه سفر، تنگ

برای چرخش و گردش

میان عصر و سحر، تنگ

دلم برای خودم تنگ

دلم برای خدا تنگ

برای خنده، جدا تنگ

برای گریه، جدا تنگ

دلم برای صدا تنگ

برای فاصله ها تنگ

برای میوه ترشه

درخت حوصله ها، تنگ

دلم برای رسیدن

دلم برای گلم تنگ

برای هر چه ندارم

دلم برای تو هم، تنگ....


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!