عشق = مادر
بعد از يه غيبت خيلی طولانی

تو کیستی که مــن اینــگونه بــی تو بـی تــابم 

                                                              شب از هجوم خــیالت نمـــی بــــرد خـــوابـــم

تو کیستی که من از مــــوج هـــر تـــبسم تـــو

                                                              بــه ســـــان قایـــق سرگشتــــه روی گـردابم

من از کجــا ســــر راه تــــو آمــــدم نــــاگـــــاه

                                                              چــــــه کــــرد بــــا دل مــــن نگـــاه شیرین آه

تـــو دور دســت امیدی و پای من خسته است

                                                              چراغ چشم تو سبز است وراه من بسته است

تـو آرزوی بــــلـندی و دســــت مـــن کـــوتـــاه

                                                              مــــدام پیـــش نگــــاهی و مـــدام پــیش نگاه

چه آرزوی مــحـــالی اســــت زیســـتن با تـــو

                                                              مـــــرا همـــی بگـــــــذارنـــد یــک سخن باتـو


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!